Koçluk Hizmet Şartları Ve İade Politikası

MADDE 1- Anlaşmanın Amacı

Bu Anlaşmanın amacı, Taraflar (Koç ve Danışan) arasında bir koçluk ilişkisi geliştirerek, Danışanın hedeflerini gerçekleştirmek/geliştirmek ve bu hedefleri ulaştırıcı, kişisel ve üretken etkileşimlerle gerçekleştirmek için bir plan oluşturarak Danışanın kişisel ve/veya profesyonel potansiyelini maksimize etmek için ("Koçluk Hizmetleri") bir araya gelmektir.

MADDE 2- Koçluk Hedefleri

Danışan, hayatında aşağıdaki alanları en üst düzeye çıkarmak için Koç'un hizmetlerinden yararlanır:

  • • Danışana günlük destek, sorulara cevap verme ve eğitim sağlama
  • • Danışanın hedeflerini en verimli şekilde gerçekleştirmek için bireysel uzun vadeli bir plan oluşturma
  • • Online antrenman planı ve haftalık antrenman programını güncelleme
  • • Sağlanan videolara dayalı olarak egzersiz formunu haftalık olarak değerlendirme ve geri bildirim
  • • Danışan ihtiyacını belirtirse ayda en fazla 2 video danışmanlık

MADDE 3- Koçluk Ücretleri

Koçluk hizmetleri karşılığında, Danışan, Koç'a aşağıdaki ücretleri ödemeyi kabul eder ve seçtiği takvime göre öder:

  • • Koçluğun otuz (30) günü için bin dört yüz (1400) TL (Türk Lirası)
  • • Koçluğun doksan (90) günü için üç bin dört yüz (3400) TL (Türk Lirası)
  • • Koçluğun yüz seksen (180) günü için altı bin altı yüz (6500) TL (Türk Lirası)

Koçluk, danışanın eğitim programındaki ilk antrenman seansının günü ile başlar. Ödeme, önceden internet sitesinden iyzico veya iyzico linki aracılığıyla tamamlanmalıdır. Koçluk ücreti, başlangıçta danışan ve koç arasında belirlenebilecek bireysel durumlarda farklı olabilir. Koçluk ücreti zamanla değişebilir.

MADDE 4- Koçluk Programı

Koç, danışanın mesajlarına hemen yanıt verir veya en geç 48 saat içinde müsait olacağını belirtir. (ani acil durumlar hariç).

MADDE 5- Koç ve Danışan İlişkisinde Görev ve Sorumluluklar

Bir online koçluk ilişkisi, iki veya daha fazla birey veya kuruluş arasındaki bir ortaklıktır. Bu ilişki, yasal bir ortaklık değildir, daha çok bir öğretmen-öğrenci veya antrenör-sporcu ilişkisi gibidir. Başarılı bir koçluk ilişkisi için her taraf, sorumluluklarını yerine getirmelidir.

5.1. Koç, koçluk için uluslararası kabul görmüş bir standart olan International Coach Federation (ICF) tarafından belirlenmiş olan etik ve davranış standartlarını korumayı kabul eder.

5.2. Danışan, dürüst iletişim kurmayı, geri bildirimlere ve önerilere açık olmayı ve koçluk sürecine tamamen dahil olmayı ve kendisini adamayı kabul eder.

5.3. Antrenör, Danışan’ın fitness seviyesine ve deneyimine uygun bir egzersiz programı oluşturacak ve Müşteri'nin hedeflerine

5.4. Danışan, koçluk sürecinin iş, finans, sağlık ve ilişkiler gibi farklı alanları keşfeden kapsamlı bir süreç olduğunu kabul eder, ancak koçluğun hayatın her alanına nasıl dahil edileceği tamamen Danışan’ın kararına bağlıdır.

5.5. Danışan, koçluk yoluyla keşfedilen teknikleri uygulamakla tamamen sorumludur.

5.6. Danışan, Antrenman Seansları'na katılmaya etkisi olabilecek tıbbi veya diğer koşulların varlığı hakkında antrenörünü bilgilendirmeyi kabul eder.

MADDE 6- Sözleşmenin Feshi

Her iki taraf da eğitim ayının başlangıcına kadar herhangi bir zamanda bu sözleşmeyi feshedebilir. İlk seanstan sonra yapılan iptal, antrenörü tam geri ödeme yükümlülüğü altına sokmaz, sadece bir sonraki aylara ilişkin geri ödemeye tabidir. Bu durumda, antrenman ayının fiyatı sadece bu dönemi dikkate alan bir planla aynıdır. Örnek: Doksan (90) günlük koçluğun bedeli olarak üç bin dört yüz (3400) TL ödeyen danışan, koçluğun onuncu gününde aboneliğini iptal etmeye karar verirse, iki bin (2000) TL geri ödeme alacaktır. Bu, otuz (30) gün koçluk için bin elli (1400) TL ödediği anlamına gelir. Bu, daha uzun süreli paketlerde daha düşük ücret avantajının suistimalinden korunmak için sunulmuştur.

MADDE 7- Koçluk Durdurma

Antrenör, ihtiyaç durumunda danışanın koçluğu üç haftaya kadar (21 gün) durdurmasını mümkün kılar.

MADDE 8- Sınırlı Sorumluluk

Koç, müzakere edilen, kabul edilen ve sunulan koçluk hizmetleri ile ilgili herhangi bir türde garanti, temsil veya beyan sunmaz. Danışanın uğrayabileceği herhangi bir zarar, Koç'un bu Anlaşma kapsamındaki tüm koçluk hizmetleri için Danışan tarafından Koç'a ödenen gerçek tutarla sınırlıdır. Danışan, Koç'un sağladığı hizmetlerin herhangi bir eylem veya eylemsizlikten veya Koç tarafından sağlanan hizmetlerin herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonucundan sorumlu olmadığını kabul eder. Koç, danışanın kişiselleştirilmiş olarak hazırlanan egzersizlerin müşterinin sağlığı ve refahı için faydalı olduğuna tam olarak inanırken, Antrenman Seanslarının sonuçlarını garanti edemez. Koç, danışanın kilo vermesi, kas kütlesi kazanması, herhangi bir belirli fiziksel ve/veya atletik etkinliğe katılabilmesi veya herhangi başka belirli ve/veya özel sonuçlara ulaşacağı konusunda herhangi bir temsil veya garanti sunmaz. Koç, danışanın kişisel eğitim ve devam eden egzersizle birlikte sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzını benimsemesini şiddetle tavsiye eder.

MADDE 9- Anlaşmanın Süresi

Danışanın, hizmetlerden yararlanmadan önce şartları ve koşulları kabul etmesi gerekmektedir. Danışan, daha sonraki hizmet aboneliklerinde anlaşmayı yeniden kabul etmek zorunda değildir, anlaşma koç ve danışan işbirliği sona erene kadar geçerlidir.

MADDE 10- Anlaşmazlık Çözümü

Bu Anlaşmadan kaynaklanabilecek ve karşılıklı anlaşmayla çözülemeyen anlaşmazlıklar halinde, Taraflar arabuluculuk yapmayı kabul ederler. Konu arabuluculuk yoluyla çözülemezse ve hukuki işlem başlatılırsa, başarılı taraf avukat masrafları dahil olmak üzere yasal ücretlere sahip olacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri yetkilidir ve Türk Hukuku uygulanacaktır.

MADDE 11- Bölünebilirlik

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, geri kalan hükümler geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir. Mahkeme bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunu ancak böyle bir hükmü sınırlandırarak geçerli ve uygulanabilir hale getireceğini uygun bulursa, o zaman bu hüküm sınırlandırılarak yazılır, yorumlanır ve uygulanır.

MADDE 12- Feragat

Her iki tarafın da bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü uygulamaması, o tarafın daha sonra bu Anlaşmanın her hükmünü sıkı uyuma zorlama hakkını feragat ettiği veya sınırlandırdığı şeklinde yorumlanamaz.

MADDE 13- Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler, gizli veri niteliğindedir ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabiidir. Bu verilerin onay alınmaksızın işlenmesi, paylaşılması veya çoğaltılması durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki idari yaptırımlar uygulanır.

MADDE 14- Gizlilik Politikası

Koçluk görüşmelerinde gizlilik esastır. Koç, koçluk etik davranış standartlarına uymakla yükümlüdür. Koçluk görüşmelerinde üçüncü şahıslar bulundurulmaz. Taraflar işbu sözleşmenin devamı süresince veya sona ermesinden sonra her zaman, birbirleri ile ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak elde edeceği sözleşme konusu hizmete ilişkin hiçbir bilginin kendisi ya da çalışanları tarafından hiçbir surette ifşa edilemeyeceğini, bu bilgilerinlerin sır kabul edildiğini aksi bir durum meydana geldiği takdirde gizli bilgisi ifşa edilen tarafın gerek hukuki gerekse de cezai şikayet haklarını kullanabileceğini gayrikabili rücu olarak şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 15- Diğer Hükümler

Bu belge, Koç ve Danışan arasındaki tüm anlaşmayı yansıtmakta ve konuyla ilgili tarafların tam bir anlayışını yansıtmaktadır. Bu Anlaşma, tüm önceden yazılı ve sözlü beyanları geçersiz kılmaktadır. Anlaşma, Koç ve Danışan tarafından imzalanmış yazılı olarak değiştirilmedikçe, değiştirilemez veya sözleşmeye madde eklenemez. Bu Anlaşma yukarıda belirtildiği gibi taraflar arasında yasal ve bağlayıcıdır. Bu sözleşme 02/06/2023 tariihnde tarafların hür iradeleriyle imzalanmıştır.